. .

مطالب تصادفی در سایت علمی نخبگان جوان | com.نخبگان

همه چیز در مورد گل استرلتزیا

PDF version
کل آرا: 182
دسته بندی: 
خاستگاه آن جنوب آفریقا است. فقط ۵ گونه دارد که همگی دائمی، همیشه سبز و حساس به سرما هستند. در مناطق معتدله به شرایط گلخانه ای نیاز دارد. ارتفاع گونه مورد نظر حدود یک متر است. دارای برگ های سبز نسبتا روشن است که روی دمبرگی دراز به طول cm45 قرار دارد. مجموعه برگ های گیاه یک حالت بادبزنی به خود می گیرند. گل آذین در انتهای ساقه ای به طول حدود ۱ متر تشکیل می شود و شمال اسپاتی سبز رنگ با لبه های قرمز رنگ بوده که به شکل قایق می باشد و از درون آن گلچه هایی خارج می شوند که دو رنگ بوده و جام گل آبی و کاسه گل زرد یا نارنجی است. گل کاملا باز شده شبیه پرنده در حال پرواز است. هر بوته پرنده بهشتی می تواند تا ۱۰ شاخه گل تولید کند.
 خاستگاه آن جنوب آفریقا است. فقط ۵ گونه دارد که همگی دائمی، همیشه سبز و حساس به سرما هستند. در مناطق معتدله به شرایط گلخانه ای نیاز دارد. ارتفاع گونه مورد نظر حدود یک متر است. دارای برگ های سبز نسبتا روشن است که روی دمبرگی دراز به طول cm45 قرار دارد. مجموعه برگ های گیاه یک حالت بادبزنی به خود می گیرند. گل آذین در انتهای ساقه ای به طول حدود ۱ متر تشکیل می شود و شمال اسپاتی سبز رنگ با لبه های قرمز رنگ بوده که به شکل قایق می باشد و از درون آن گلچه هایی خارج می شوند که دو رنگ بوده و جام گل آبی و کاسه گل زرد یا نارنجی است. گل کاملا باز شده شبیه پرنده در حال پرواز است. هر بوته پرنده بهشتی می تواند تا ۱۰ شاخه گل تولید کند.
گلدهی
پرنده بهشتی بعد از سه سال شروع به گلدهی می کند. بعد از سه سال بسته به اقلیم، خاک، فعالیت های نگهداری و واریته حدود ۱ –۴ سنبله گل در هر گیاه تشکیل می شود.
 
تشکیل گل در پرنده بهشتی در اغلب نواحی که این گیاه پرورش داده می شود به صورت فصلی است. در کالیفرنیا از شهریور تا اردیبهشت دارای گلریزان از مهر تا آذر است. در آفریقای جنوبی از زمستان ال بهار و در اسرائیل یک دوره گلدهی دوباره در اسفند تا فروردین و دوباره در شهریور رخ می دهد. در ایران در زمستان تا بهار گل می دهد.مطالعات انجام شده توسط دانشمندان مختلف نشان داده است که عملکرد گل، با افزایش سن گیاه ازایش می یابد و دارای یک موج افزایش و کاهش در طول سال است. مطالعه روی گیاهان چهارساله، با مشاهده یک تا ۶ سال محصول دهی نشان داد که گلدهی گیاهان در سال چهارم تا ششم و زمانی که بطور میانگین۱۴.۱ برگ تولید کردند وارد مرحله زایشی می شوند. گیاهان گل دهنده به ازاء هر شاخساره تا ۴ برگ تولید کردند. در سال هفتم تا نهم گیاهان ۲ –۴ انشعاب داشتند. یک گل آذین در محصول گل حدود ۵۴ هفته بعد از زمان ظهور برگ ظاهر شد و در هفته ۷۲.۸ شکوفا شد.
فتوپریود (نورگاه) اثری روی گلدهی پرنده بهشتی ندارد. شدت نور پایین ناشی از سایه دهی، باعث کاهش گلدهی شده و مشخص شده است که نور ضعیف با انرژی پایین سقط گل یا بادخوردگی (از بین رفتن گل تکامل یافته) را در گونه های مختلف افزایش می دهد که به احتمال ناشی از اثر آن روی جذب و توزیع مواد فتوسنتزی باشد.
 
 به دلیل اینکه هر برگ در حالت طبیعی یک گل در محور خود تکیل می دهد، تداوم ظهور برگ رابطه مستقیم با تولید گل دارد. نتایج آزمایش در فیتوترون دراسرائیل نشان داد که دمای بالا باعث نمو سریع برگ می شود. فاصله بین برگ های متوالی در گیاهان رشد یافته در رژیم دمایی ۱۲/۱۷ درجه (شب/روز)، ۳/۱۱ هفته بود. کاهش دما بین ۲۲/۲۷ و ۱۷/۲۲ درجه سانتی گراد فاصله بین ظهور برگ های متوالی را کاهش داد.
 
گزارش شده است که محدوده زمانی برای نمو گل بیش از یک سال از زمان اولین انگیزش قابل تشخیص گل تا شکوفایی گل، طول می  کشد. پیشرفت قابل اندازه گیری ممکن است با ظهور برگ که گل را به دنبال دارد همزمان باشد.
 
 مشاهده شده است که دمای پایین برای تولید گل لازم است، امادر همان زمان دمای هوای کمتر از ۱۳ درجه سانتی گراد باعث کند شدن رشد برگ و تولید برگ شد، در حالی که دمای بالای ۱۷ درجه سانتی گراد رشد و نمو را افزایش داد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که دمای بین ۱۷ و ۲۷ درجه سانتی گراد باعث گلدهی سریع و یکنواخت می شود. دمای ۱۰ –۱۳ درجه سانتی گراد در شب و ۲۰ –۲۲ درجه در روز بهینه است.
دما: به سرما حساس بوده و در مـناطق معتدل باید در گـلخانه پـرورش داده شود.دمای مناسـب در شـب °C10 –۱۳ و در روز °C20 –۲۲ است. گونه S. reginaeeتنها گونه ای است که برای محصول دهی در زمستان در گلخانه های گرم و مرطوب کشت می شود.
 
نور: نور مستقیم می خواهد ولی اگر نور شدید باشد باید سایه ایجاد شود.
 
خاک: عمق خاک درزمین اصلی یا گلخانه باید حدود cm50 باشد و از مواد آلی و کود دامی پوسیده غنی باشد. پرنده بهشتی در اغلب خاک ها رشد می کند. در اوایل تابستان به کود زیادی نیاز دارد. گیاه به مصرف کود دامی و کمپوست و افزایش کود به آب آبیاری به میزان حدود یک بار در ماه در طول تابستان به خوبی جواب می دهد. کود دامـی باید به میزان Kg/m۲۴ –۵ در زمان آماده سازی خاک اضافه شود. مصرف کود حاوی N-P-Kبا نسبت ۵ –۱ –۳ و ۳ گرم نیترات پتاسیم، در هر لیتر آب با فاصله ۱۰ روز بسیار مؤثر است. این تیمار باید به مدت ۳ ماه به طور منظم انجام شود.همه چیز درباره «گل پرنده بهشتی»
 
کاشت گیاه: برای کاشت پرنده بهشتی در زمین، چاله هایی به ابعاد ۶۰ * ۶۰۰ سانتی متر حفر کرده و با خاک و کود دامی پر می کنند. تراکم کاشت حدود ۲ گیاه در متر مربع، بیشترین عملکرد را در سال اول محصول دهی ایجاد می کند. مدت زیادی طول می کشد تا گیاهان مستقر شوند. ریشه گیاه پرنده بهشتی توسعه زیادی داشته و باید مراقب بود که در زمان کاشت محدود نشود. حذف پاجوش ها (Offsets)و کاشت آن ها باید در اواخر بهار یا اوایل تابستان انجام شود.
 
آبیاری: نیاز آبی آن بالا است. این گیاه در طول تابستان حدود مرداد ماه، دارای یک دوره استراحت کوتاه بوده که در این مدت نباید آبیاری شود.
 
افزایش
 پرنده بهشتی از طریق کاشت بذر، تقسیم ریزوم یا جداسازی پاگیاه قابل افزیاش است که تقسیم ریزوم بهترین روش است.
 
بذر: بذر در بهار کشت می شود. تندش بذرها نامنظم بوده و ۳ تا ۵ ماه طول می کشد. در سال اول پایه بذری در گلدان نگهداری می شود. در سال دوم و سوم گیاه رشد خوبی کرده و از سال سوم به بعد در محل اصلی که عبارت از بستری حاوی خاک سبک و غنی است، در یک گلخانه گرم و مرطوب کشت می شود و در سال های چهارم تا هفتم گل تولید می کند.
 
تقسـیم بوته: زمان انجام تقسـیم بوته در دوره استراحت آن یعنی اواسط تابستان است. از هر بوته مادری، ۱۰ –۱۲ گیاه جدید به وجود می آید که بهترین آن ها نگهداری و بقیه حذفمی شوند. این پاجوش ها پس از ۲ ––۳ سال به گل می روند.
 
برداشت: زمانی که اولین گلچه از غلاف خارج شود باید برداشت شود.
 
 نگهداری گل بریده
انبار طولانی مدت این گل توصیه نمی شود و در حالت عادی تا ۴ روز در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری می شود. در انبار با دمای °C10 به مدت ۴ –۷ روز قابل نگهاری است. فرو بردن گل بریده در محلول حاوی سوکروز، هیدروکسی کوئینولین سیترات و اسیدسیتریک، عمر گلجایی را افزایش می دهد. بهترین نتایج با فرو بردن گـل های بسته در محـلول حـاوی مواد یـاد شده به ترتیب با غلظـت هـای ۱۰%، ۲۵۰ pmmو ۱۵۰ pmmبه مدت دو روز در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد به دست آمده است. گل ها در مرحله خیلی سفت (۴ –۵ روز قبل از مرحله برش تجـاری) مـی تواند در این محـلول با موفقیت شکـوفا شـود. عمر گـلجایی آن ۷ –۱۰ روز است. برگ های خشک پرنده بهشتی نیز در گل آرایی مصرف می شود که برای این منظور برگ ها به صورت واژگون در یک محل خشک آویزان می شود.

منبع: گلخونه ها

 
 
تصاویر پیوست: 

افزودن دیدگاه جدید

ویژه های سایت

دعوت از متخصصین حوزه نرم افزار ( جذب برنامه نویس )

شرکت تسهیلگران رشد نوابغ جوان از تمامی متخصصین حوزه نرم افزار که آشنایی با زبان های برنامه نویسی...

دعوت از متخصصین حوزه نرم افزار ( جذب برنامه نویس )

نظر سنجی

  • با چه روشی می توان سریعتر اقتصاد مقاومتی را محقق نمود و کشور را از وابستگی به دیگران رهانید ؟

آخرین مطالب این بخش

  • تعداد مقالات: 3,060
  • بازدید امروز : 19489
  • بازدید دیروز: 39586

افراد آنلاین:

289

اکنون ساعت   10:18 am به وقت تهران میباشد.

امروز: پنجشنبه 26 مهر 1397

بارکد نخبگان جوان کانال تلگرامی
 
 

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت com.نخبگان مجاز است
استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
مسئولیت مطالب ارسالی کاربران بر عهده سایت علمی نخبگان جوان نمی باشد

تهیه و تنظیم مطالب: com.نخبگان